Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НA WWW.FEATHERDESIGNS.BG

Какво представлява настоящата политика?

Когато използвате www.featherdesigns.bgВие може да изберете доброволно да предоставите личните си данни. В тази политика е обяснено кой и как ще обработва Вашите лични данни, за колко време ще се съхраняват, какви са мерките за защита, които са предприети и др.

Когато изберете да предоставите лични си данни, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящата Политика за защита на лични данни.

Кой обработва личните Ви данни?

„Фотоня Сървисис“ ООД, с ЕИК: 202934928 и седалище и адрес на управление в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, ул. Поп Косто Буюклийски № 2, ет. 4, ап. 9, наричано по-долу за краткост „Администратор“.

Кога обработваме личните Ви данни?

Контактна форма

Когато използвате www.featherdesigns.bg, Вие може да се свържете с нас чрез формата за контакт, която може да отворите от секцията „Контакти“ на уебсайта ни (www.featherdesigns.bg/contact). Може да ни попитате за всичко, което Ви интересува или да дадете препоръка, мнение и оценка, които са важни за нас. За целта ще е необходимо да ни предоставите:

 • електронна поща (имейл);
 • име;
 • телефонен номер.

Поръчки през сайта

Когато желаете да поръчате някой от продуктите предлагани на www.featherdesigns.bg, е необходимо да предоставите минимума от лични данни, необходими за доставката на продуктите, които сте избрали. Тези данни са необходими, за да можем да осигурим качествено обслужване и, разбира се, да доставим желаните продукти. Когато правите поръчка, Вие предоставяте следните лични данни:

 • електронна поща (имейл);
 • име и фамилия;
 • телефонен номер;
 • адрес за доставка.

В случай че прецените, ние предоставяме възможност да запаметите оставените от Вас лични данни във връзка с направени поръчки. Това може да направите като кликнете на отметката „Регистрация на профил в сайта?“. При последващи поръчки, след въвеждането на имейл и парола, ще можете да използвате Вашите лични данни, без да е необходимо да ги въвеждате отново.

На какво основание обработваме личните Ви данни?

Обработваме личните данни, които сте ни предоставили, на основание Вашето изрично съгласие да предоставите личните си данни, както и за да изпълним исканите от Вас поръчки. В определени случаи можем да обработваме Вашите лични данни във връзка със законови задължения, които имаме или с цел да защитим наш легитимен интерес. При всички случаи ще обработваме личните Ви данни на основания, предвидени в чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

За какви цели ще обработваме личните Ви данни?

Ще обработваме личните Ви данни, за да Ви предоставим услугите, предлагани чрез www.featherdesigns.bg.

Можем да обработваме личните Ви данни и за други цели тогава, когато определен действащ закон ни задължава да извършим такова обработване или сме получили Вашето изрично съгласие в тази насока.

Ако сте изразили съгласие, можем да обработваме личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Какви права имате, в качеството си на субект на лични данни?

Вие имате следните права, за които ние ще съдействаме по всяко време:

 • Да получите информация към момента на събиране на Вашите лични данни;
 • Да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни;
 • Да изискате достъп до личните си данни;
 • Да изискате да бъдат коригирани личните Ви данни;
 • Да изискате да бъдат изтрити личните Ви данни;
 • Да ограничите обработването на личните Ви данни;
 • Да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни;
 • Да се възползвате от правото си на преносимост на личните Ви данни;
 • Да търсите защита на правата си чрез жалба до Комисия за защита на личните данни, с адрес гр. София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2 или по съдебен ред.

Как може да упражните правата си?

Всяко едно от изброените права, може да упражните като изпратите писмено уведомление на адрес Враца, ул. Поп Косто Буюклийски № 2, ет. 4, ап. 9, отправено до Администратора. Заявлението може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се подава лично от Вас или от упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не предвижда друго.

 • Заявлението следва да съдържа име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице, описание на искането, предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. В случай че заявлението се подава чрез пълномощник, следва да бъде приложено и изрично пълномощно.

Ако имате каквито и да било въпроси относно това как да упражните правата си, се обърнете към нас на info@featherdesigns.bg.

Колко дълго ще съхраняваме личните Ви данни?

Данните, които сте предоставили чрез контактната ни форма на www.featherdesigns.bg/contact, ще съхраняваме за срок от 12 месеца, след което ще ги заличаваме.

Данните, които сме получили от Вас във връзка с направени поръчки през уебсайта, включително снимки, ще съхраняваме за срок от 6 месеца, след което ще ги заличаваме.

Данните, които сме получили от Вас във връзка с абонирането Ви за получаване на нашия бюлетин, ще съхраняваме и обработваме до момента, в който възразите срещу това обработването по някой от посочените в настоящата политика начини, след което ще ги заличаваме.

На кого можем да предаваме личните Ви данни?

С цел да осигурим възможно най-голяма сигурност за личните Ви данни, ние използваме клауд услуги с високо ниво на сигурност, където да съхраняваме информацията, предоставена от Вас.

Освен това, предоставяме личните Ви данни на трети лица – доставчици на куриерски услуги, за да можем да доставим желаните от Вас продукти.

Какво става, ако не дадете съгласие за обработване на личните Ви данни или оттеглите съгласието си?

В случай че не дадете съгласието си личните Ви данни да бъдат обработвани от нас или оттеглите вече даденото си съгласие, или не сте съгласни данните Ви да бъдат предоставяни на третите лица посочени по-горе, няма да можете да използвате услугите, предлагани чрез www.featherdesigns.bg, за които се изисква да предоставите данни.

Какво става ако не съм навършил 16 години?

Ние обработваме лични данни само на лица, които са навършили 16 години. Предоставяйки ни Вашите лични данни, Вие декларирате, че имате навършени 16 години.

Какви мерки сме предприели, за да защитим личните Ви данни?

Ние добре разбираме колко е важно личните Ви данни да се обработват правилно и да са защитени. Екипът на Администратора е въвел адекватни технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни. Тези мерки, наред с другото, осигуряват спазването на принципите, залегнали при обработката на лични данни като се гарантира, че личните Ви данни са:

 • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност”);
 • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите”);
 • подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум”);
 • точни и поддържани в актуален вид. Предприели сме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност”);
 • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението”);
 • обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност”);
 • администраторът носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработка на личните данни („отчетност“).

Кога можем да променяме настоящата политика?

Администраторът си запазва правото да променя настоящата политика по всяко време, като я актуализира, допълва и изменя. За промените в настоящата политика, може да се информирате чрез www.featherdesigns.bg/politika-poveritelnost